Ośrodek Kempingowy U LESZKA       72-330 Mrzeżyno, al. 1000-lecia 48        tel. 508 262 928, 508 262 927

Regulamin

 1. Osoby, korzystające z kempingu, zobowiązane są przestrzegać regulaminu Ośrodka Kempingowego „U Leszka”, tworząc odpowiednie warunki pozostałym uczestnikom wypoczynku.

 2. Opłata za pobyt w domku pobierana jest przed zakwaterowaniem.

 3. Dokonując rezerwacji najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.

 4. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych oraz do stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi ośrodka, w tym pracowników ochrony.

 5. Mieszkańcy domków kempingowych szczególnie zobowiązani są do:

- utrzymywania porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie kwaterach,

- przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00*

* w godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Ośrodka Kempingowego U Leszka mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości, co nie oznacza, że w pozostałych godzinach mogą zachowywać się dowolnie.

- ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie ośrodka do niezbędnego minimum,

- korzystania z urządzeń domków kempingowych i ośrodka w sposób kulturalny oraz nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego.

 1. Za zniszczenia bazy noclegowej i jej wyposażenia pełną odpowiedzialności materialną ponosi najemca. Rekompensata pieniężna zostanie naliczona wg cennika Ośrodka „U Leszka”.

 2. Domek kempingowy należy opuścić w dniu wyjazdu do godz. 10:00.

 3. W przypadku rezygnacji z pobytu w domku, campingu, kwota zadatku, wpłacona podczas rezerwacji nie będzie zwracana.

 4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka z przyczyn nie leżących po stronie wynajmującego nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny za pobyt zgodnie z zawartą umową.

 5. Po zakończeniu wypoczynku domek odbiera upoważniony do tego pracownik Ośrodka.

 6. Przebywanie zwierząt na terenie całego ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy.

 7. Obowiązuje zakaz palenia grilla na tarasie domku.

 8. Nieprawdziwe zgłoszenie ilości osób będzie karane dwukrotną wartością ceny doby pobytu.

 9. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz wyposażenia domku, tj.: pościel, koc, stół, krzesła itp.

 10. Brama ośrodka pozostanie zamknięta w godzinach od 22:00 do 9:00 (w innych godzinach na życzenie klienta.

 11. Osoby nie zameldowane, odwiedzające gości ośrodka, mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach od 10:00 do 22:00, po uprzednim poinformowaniu kierownika Ośrodka telefonicznie lub osobiście. Za parkowane pojazdy, nie należące do gości Ośrodka, dodatkowo obowiązuje stosowana opłata wg uzgodnień z kierownikiem Ośrodka.

 12. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub różnic spisu wyposażenia domku ze stanem faktycznym, należy ten fakt zgłosić u kierownika Ośrodka, w ciągu pierwszej doby pobytu.

 13. Gość Ośrodka nie może przekazywać domku kempingowego innym osobom.

 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w pobycie powstałe z przyczyn niezależnych od wynajmującego, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach kempingowych: grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku kempingowego.

 16. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Przed zameldowaniem będzie pobrana stosowna kaucja zabezpieczająca.

 17. Wykorzystanie przez wynajmującego kaucji, o której mowa w punkcie wyżej nie ogranicza prawa wynajmującego do dochodzenia od osób wskazanych w punkcie 31 dalszych roszczeń odszkodowawczych ponad kwotę wpłaconej kaucji.

 18. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z placów zabaw tylko pod opieką osób dorosłych.

 19. Zabrania się przestawiania łóżek oraz mebli w domkach.

 20. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w domkach kempingowych oraz w pozostałych obiektach na terenie Ośrodka.

 21. W przypadku zgubienia klucza do domku najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 PLN.

 22. Przed opuszczeniem ośrodka najemca zobowiązany jest posprzątać najmowany domek i teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

 23. Na koniec pobytu gość Ośrodka „U Leszka” zobowiązany jest do oddania domku w stanie takim jaki zastał przy zameldowaniu . W przypadku, gdy stwierdzi się stan nie nadający się do odbioru domku, gość Ośrodka zobowiązany będzie do zastosowania się do uwag kierownika ośrodka bądź do uregulowania opłaty karnej dla pracowników sprzątających w wysokości 100 złotych.

 24. Kaucja, o której mowa w punkcie 21 jest zwracana najemcy po zatwierdzeniu odbioru domku przez pracownika Ośrodka.

 25. W przypadku niezastosowania się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu, kierownika Ośrodka „U Leszka” ma prawo do natychmiastowego oddelegowania – usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona przez kierownictwo ośrodka lub obsługę ośrodka o opuszczenie terenu ośrodka. Odmowa skutkowała będzie powiadomieniem odpowiednich organów, w tym Policji oraz podjęciem wszelkich dalszych kroków prawnych z tego wynikających, w tym wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenia lub karnego.

 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo oraz obsługa ośrodka.

 27. Dla oceny niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.

 28. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2018 roku.

 

STRONA GŁÓWNA DOMKI MINI-LUX DOMKI LUX DOMKI STANDARD REGULAMIN